About

Welcome to our website

The Dutch East India Company (VOC*), was founded in 1602. Its purpose was to trade with (Mughal) India, where most of Europe's cotton and silk came from. Soon, the Dutch government gave it a 21-year monopoly on the spice trade with South Asian countries, and the company continued from there. 

The VOC was the first company in the world to issue shares to a broad audience. Before the rise of the VOC, a limited circle of lenders could already participate in financing a single sea voyage. If it was successful, the investors shared in the profits, but if the trip was a failure, they lost their money. With the VOC, on the other hand, investors from all walks of life could invest for the first time in a company that intended to survive for many years. The VOC already had many characteristics of a modern public limited company.
________________

De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), werd opgericht in 1602. Het doel was handel te drijven met (Mughal) India, waar het grootste deel van de Europese katoen en zijde vandaan kwam. Al snel gaf de Nederlandse regering het een 21-jarig monopolie op de specerijenhandel met Zuid-Aziatische landen, en van daaruit ging het bedrijf verder. 

De VOC was de eerste onderneming ter wereld die onder een breed publiek aandelen uitgaf. Vóór de opkomst van de VOC kon een beperkte kring van geldschieters al meedoen aan de financiering van een enkele zeereis. Was die succesvol dan deelden de investeerders mee in de winst, maar werd de tocht een mislukking dan waren ze hun geld kwijt. Bij de VOC daarentegen konden beleggers uit alle lagen van de bevolking voor het eerst investeren in een onderneming die beoogde vele jaren te blijven bestaan. De VOC had toen al veel kenmerken van een moderne naamloze vennootschap.
________________

Societas Batavica Indiae orientalis (VOC*) anno 1602 condita est. Propositum erat commercium cum India (Mughal) Indiae, ubi plerique bombacio et serica Europaea erant. Mox imperium Hollandicum ei monopolium XXI annorum dedit in commercio aromatum cum terris Asiaticis Meridionalibus, et societas inde continuata est. VOC prima societas in mundo fuit lis communicatio latae audientiae. Ante ortum VOC circulus limitatus creditores iam unam navigationem maris participare potuerunt. Si bene, elit communis fructus, sin iter deficiebat, pecuniam amiserunt. Cum VOC, contra, investitores ab omnibus vitae spatiis collocare potuerunt primum in societate quae multos annos superesse voluit. VOC iam multas notas habuit societatis hodiernae publicae limitatae.

*Verenigde Oost-Indische Compagnie
Search